Direktlaminats miljöpolicy

På Direktlaminat integrerar vi miljöarbetet i den dagliga verksamheten. Genom möjliga förbättringar strävar vi efter att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi skall medverka till en varaktig hållbar utveckling, dvs. en utveckling som tillgodoser våra nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Detta gör vi genom att

  • minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar
  • ställa relevanta miljökrav vid val av leverantörer, varor och tjänster
  • följa, och om möjligt överträffa miljökrav i lagar och bestämmelser
  • förebygga och minimera risker, att genom olyckshändelse, förorena mark, luft och vatten
  • hushålla med vår egen förbrukning av naturresurser
  • samverka i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter
  • öppet redovisa miljöfakta internt och externt