Vi värnar om miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Code of Conduct

SONSAB_codeofconduct

Arbetsmiljöpolicy

SONSAB_Arbetsmiljöpolicy

Miljöpolicy

Inom SONSAB interagerar vi miljöarbetet i den dagliga verksamheten. Genom möjliga förbättringar strävar vi efter att minska vår negativa miljöpåverkan.

Vi skall medverka till en varkaktig hållbar utveckling, dvs. en utveckling som tillgodoser våra nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

Detta gör vi genom att:

– Informera och engagera våra medarbetare i miljöfrågor.
– Sträva efter att tillhandahålla varor och tjänster som kännetecknas av låg total miljöbelastning.
– Uppfylla alla de krav som miljörelaterade certifieringsorgan ställer på oss.
– Uppfylla bindande krav såsom lagar, förekskrifter och andra krav.
– Arbeta för ett logistiksystem som är skonsamt mot miljön.
– Stimulera våra kunder och leverantörer att ta ett ökat miljöansvar och själva vara beredda att anpassa verksamheten utifrån deras strävande mot en bättre miljö.
– Köpa råvaror från hållbart skogsbruk.
– Minimera resursslåseri.

Kvalitetspolicy

SONSAB skall verka för att kunna leverera rätt vara, i rätt tid, till rätt pris samt tillgodose kundens krav på kvalitet. Kvaliteten på kundupplevelsen är något som alla i företaget kan och bör påverka. Våra medarbetare behöver ha tillräcklig kunskap och kompetens inom området för att kunna utmana och utveckla våra arbetssätt och därigenom förbättra oss.

Att hålla rätt kvalitetsnivå är en grundförutsättning för vårt företag för att uppnå våra övergripande mål och därigenom bidra till nöjda kunder, god lönsamhet, hållbar utveckling och långsiktig konkurrenskraft.

Detta ska vi uppnå genom att:

– Öka kompetensen, ansvarskänslan och engagemanget hos vår personal.
– Utveckla och förbättra vår ledningsprocess, våra arbetssätt samt vårt verksamhetssystem.
– Ständigt utveckla våra processer och verktyg för att ge ett bra stöd i det dagliga arbetet.
– Hålla god ordning samt tillse att vi har en säker och kvalitativ arbetsmiljö.
– Samverka med kunder och leverantörer.
– Minimera resursslöseri.

Kvalitetspolicy

Vi er certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Ni hittar alla våra certifikat samlade på vår hållbarhetssida för SONSAB.